Økonomi og budget

Budgetoversigt 2007
BUDGETOVERSIGT 2007

Pjecen giver en kort beskrivelse af de overordnede økonomiske forudsæt­ninger for kommunernes budgetlægning og udvikling inden for de enkelte sektorområder.


Budgetoversigt 2008
BUDGETOVERSIGT 2008

Budgetoversigt 2008 beskriver hovedresultaterne af kommunernes budget­lægning for 2008.


Budgetoversigt 2009
Budgetoversigt 2009

Budgetoversigt 2009 beskriver hovedresultaterne af kommunernes budgetlæg­ning for 2009. Oplysningerne i Budgetoversigt 2009 omfatter samtlige 98 kommuner og er opgjort på baggund af de oplysninger, som kommunerne har indberettet i oktober måned.


Budgetoversigt 2010
Budgetoversigt 2010

Budgetoversigt 2010 beskriver hovedresultaterne af kommunernes budgetlæg­ning for 2010. Oplysningerne i Budgetoversigt 2010 omfatter samtlige 98 kommuner og er opgjort på baggund af de oplysninger, som kommunerne har indberettet i oktober måned.


Budgetoversigt 2011
Budgetoversigt 2011

Oplysningerne i Budgetoversigt 2011 omfatter samtlige 98 kommuner. Bud­getterne for 2011 er opgjort på baggrund af de endelige budgetter, som kom­munerne har indberettet til Danmarks Statistik.


Den politiske budgetproces
- ideer og eksempler
DEN POLITISKE BUDGETPROCES

Formålet med denne publikation er at skabe fornyet opmærksomhed på, hvor­dan budgetterne bliver til i den enkelte kommune i et samspil mellem politi­kere, administration og institutioner.


Eftersyn af basisbudgettet
EFTERSYN AF BASISBUDGETTET

Publikationen sætter fokus på, hvordan kommunernes budgetgrundlag, basis­budgettet, etableres og kan gøres til genstand for politisk behandling.


Finansiel styring i kommunerne
FINANSIEL STYRING I KOMMUNERNE

En praktisk håndbog, der giver en samlet beskrivelse af mål og midler i kom­munernes finansielle styring.


Finansierings- og udligningsreform på vej
KLs synspunkter
FINANSIERINGS- OG UDLIG- NINGSREFORM PÅ VEJ KL'S S

KLs synspunkter på en kommende finansierings- og udligningsreform.


Flere strenge at spille på
- ny kontoplan med fokus på tværgående styring
FLERE STRENGE AT SPILLE PÅ

KL har i samarbejde med Kommunernes Revision udgivet en ny publikation om vejledning i udarbejdelse og anvendelse af kontoplaner.


Kommunernes økonomi 2007
KOMMUNERNES ØKONOMI 2007

Publikationen giver et overblik over de forskellige sektorområder, som den ser ud i 2007.


Kommunernes økonomi 2008
Kommunernes økonomi 2008

Kommunernes Økonomi 2008. Analyser, nøgletal og overblik over kommuner­nes økonomi.


Kroner og kommunale opgaver
- hvordan skaber målstyring, intern kontraktstyring og
ABC-budgettering en sammenhæng mellem serviceniveau og økonomi?
KRONER OG KOMMUNALE OPGAVER

Udbredelsen af kontraktstyring de senere år har medført et stigende behov for
nye styringsinstrumenter til at koble indhold og økonomi.


Læs og forstå ... kommunernes økonomi
Læs og forstå...kommunernes økonomi

Denne bog præsenterer metoder til at analysere en kommunes økonomiske situation samt en tjekliste over de kritiske punkter, man især skal hæfte sig ved.


Nye vinde i den kommunale økonomistyring
NYE VINDE I DEN KOMMUNALE ØKONOMI- STYRING

Bogen giver et overblik over de nye styreformer og viser, hvordan de kan kobles sammen med budgetlægning, resultatvurdering og organiseringen af økonomifunktionen.


Styr på kommunens penge
Styr på kommunens penge

Bogen præsenterer forhistorien og logikken bag regler, kulturer og moderne styringskoncepter inden for den kommunale økonomistyring - herunder valg af budgetmetode. Bogens stærke fokus på økonomistyringens sammenhæng med den demokratiske indflydelse og kontrol gør den velegnet som introduk­tion for kommende eller nuværende politikere, kommunale ledere eller andre, der har interesse i økonomisk styringen af kommunerne.


Test budgetlægningen i din kommune
- på www.kl.dk/budgettest
TEST BUDGETLÆGNINGEN I DIN KOMMUNE

Denne publikation beskriver en række krav til den gode budgetlægning, som går igen uafhængigt af den konkrete budgetmetode.


Vejledning i artskontering
Vejledning i artskontering

I den kommunale sektor er der en autoriseret konto­plan, som fastsætter de minimumskrav, alle kom­muner skal lægge til grund, når budgetter og regn­ska­ber udarbejdes. Økonomi- og Indenrigs­ministeriet har bemyndigelse til at fastsætte retningslinjerne for opbygningen af kontoplanen.

Virksomhedsregnskaber i kommunerne
VIRKSOMHEDSREGNSKABER I KOMMUNERNE

Pjecen indeholder inspiration til og eksempler på, hvordan et kommunalt virk­somhedsregnskab kan udformes og anvendes på kommunale sektorområder, i afdelinger og på institutioner.